Skip to content

Լիցենզիաներ

Գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների օգտագործման լիցենզիա

Մանկական ներզատաբանական և անեսթեզիոլոգիական լիցենզիա

Ներզատաբանական և նյարդաբանական լիցենզիա

Ընդհանուր լիցենզիա